2015-05-28

پارلمان راه را برای ادامه مذاکرات بازرگانی میان اروپا و آمریکا باز کرده است
Now playing Next