2015-05-28

آگهی
پارلمان راه را برای ادامه مذاکرات بازرگانی میان اروپا و آمریکا باز کرده است
در حال نمایش بعدی