بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

ایسلند

این آتش‌فشان در جنوب غربی ایسلند قرار دارد و در ۵ ماه اخیر ۴ بار فوران کرده است. اما اکنون فعالیت آن به کندی در حال کاهش است.

فوران فعلی که ۲۸ روز پیش آغاز شده، رسماً دومین فوران طولانی از میان هفت فورانی است که در سه سال گذشته رخ داده است. رتبه نخست را در این باره، فوران شش ماهه کوه فاگرادالسفیان در سال ۲۰۲۱ میلادی دارد.

این فوران در ۵۰ کیلومتری ریکیاویک، پایتخت ایسلند و در نزدیکی شهر ساحلی گریندوایک روی داده است. 

اهالی که پیش‌تر در ماه نوامبر سال گذشته میلادی به دنبال زمین‌لرزه و شکاف برداشتن زمین از این منطقه تخلیه شده بودند، بار دیگر در پی فوران ماه 
ژانویه این آتش‌فشان، ناچار به جابجایی شدند.

در حال حاضر فقط یک دهانه در حال فوران است و گدازه فعال در نزدیکی مخروط آتشفشانی و به دور از هرگونه زیرساخت انسانی در جریان است.

مطالب بیشتر از بدون شرح