2023-01-11

سفیر جدید ترکیه استوارنامه خود را به رئیس جمهوری اسرائیل تقدیم کرد
در حال نمایش بعدی
آگهی