2016-07-11

یک اقتصاددان ارشد «دویچه بانک»: اجرای برنامه نجات مالی برای بانکها ضروری است
Now playing Next