2017-01-31

فرانسوا فیون اتهامات مرتبط با رسوایی مالی مرتبط با خانواده اش را «افترایی حرفه ایی» خواند
Now playing Next
استیو بَنِن؛ مشاوری در کنار ترامپ با توانایی ایجاد جنگ و صلح
Now playing Next
توافق دویچه بانک با نهادهای ناظر بر فعالیتهای بخش بانکی آمریکا و بریتانیا
Now playing Next