2018-10-22

باران و تگرگ شدید در رم موجب ایجاد سیلاب در شهر شد