2021-09-03

 ویدئو؛ جمعی از زنان افغان برای مطالبه حقوق خود در کابل دست به تظاهرات زدند
Now playing Next