2016-09-23

شولتز در لندن: بهترین معامله ممکن با اتحادیه اروپا عضویت در آن است
Now playing Next
همه پُرسی تعیین روز دولت در جمهوری صرب بوسنی
Now playing Next