2016-09-23

توافقنامه فراگیر تجاری اتحادیه اروپا با کانادا نهایی شد
Now playing Next