2016-10-07

اتحادیه اروپا در یک نگاه؛ از کنفرانس بروکسل درباره افغانستان تا انتخاب گوترش به دبیرکلی سازمان ملل
Now playing Next
موضع مشترک رییس صندوق بین المللی پول و وزیر دارایی آلمان درباره سیاستهای پولی
Now playing Next