2017-03-15

اخبار از بروکسل؛ یونکر اظهارات اردوغان را شوکه کننده خواند
در حال نمایش بعدی
آگهی