2017-03-14

کمیسر عالی حقوق بشر: سوریه به یک اتاق شکنجه بزرگ تبدیل شده است
Now playing Next
کاخ سفید به دنبال تقلیلِ بارِ اتهامِ «شنود مکالمه های ترامپ»
Now playing Next