2017-02-01

دبیر کل سازمان ملل متحد: فرمان ممنوعیت ورود به آمریکا را لغو کنید
Now playing Next