2016-09-03

آگهی
اتحادیه اروپا خواستار گفتگوهای دوجانبه برای بهبود روابط آنکارا-بروکسل شد
در حال نمایش بعدی