تغییرات آب‌وهوایی؛ شکار ذرات متان برای شناخت منشئهای پنهان نشت این گاز

تغییرات آب‌وهوایی؛ شکار ذرات متان برای شناخت منشئهای پنهان نشت این گاز

با همکاری

ردپای عناصر شیمیایی موجود در متان نشان می‌دهد که این گاز دقیقا از کجا نشت کرده است

تازه‌ترین ویدیو