نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران

نگاهی به مشکلات پارلمان جدید اروپا در گفتگو با تحلیلگران
نگارش از Euronews

پارلمان اروپای عمیقا تقسیم شده، همراه کمیسیون اروپایی که زیر فشار سنگین روند تایید صلاحیت نمایندگان است، چگونه می توانند با هم کار کنند؟ آنها چگونه خواهند توانست مسائلی که خشم رای دهندگان را برانگیخته، مانند بیکاری، عدم امنیت و ریاضت اقتصادی را حل کنند؟ گفتگو با صاحب نظران در این زمینه در برنامه بیست و پنج ثانیه.

مطالب مرتبط