2016-11-12

جانسون؛ وزیر بریتانیایی که به ترامپ طعنه می زد امروز کف می زند
Now playing Next