نگاهی به گونه‌های جانوری متنوع کوهستان رودوپ در بلغارستان

نگاهی به گونه‌های جانوری متنوع کوهستان رودوپ در بلغارستان

با همکاری

«نسل بعضی از این جانوران نظیر بیزون اروپای شرقی حدود هزار سال پیش در این منطقه منقرض شده و نسل برخی دیگر نظیر گوزن سرخ حدود صد سال پیش. بازگرداندن این جانوران مهم است چون طبیعت را پایاتر می‌کند.»

تازه‌ترین ویدیو