بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

کشاورزان اسپانیایی

کشاورزان در اسپانیا نیز برای چندین بار در دو هفته اخیر با آوردن تراکتورهایشان به خیابان‌ها و جاده‌های این کشور، اعتراض‌شان را نسبت به افزایش هزینه تولید و همچنین سیاست‌های کلان اتحادیه اروپا، نشان داد‌ه‌اند. 

حضور کشاورزان با تراکتورها در خیابانهای مادرید، پایتخت، در روز چهارشنبه بزرگترین در نوع خود از زمان آغاز اعتراضات بود.

در هفته‌های اخیر کشاورزان در بسیاری از کشورهای اتحادیه اروپا با استفاده از این روش و مسدود کردن جاده‌ها با تراکتورهایشان برای نشان دادن نارضایتی خود در قبال سیاست‌های کشورهای خود و نیز اتحادیه اروپا استفاده کرده‌اند.

مطالب بیشتر از بدون شرح