هنرمندان در خدمت گرسنگان

ویدیوها. هنرمندان در خدمت گرسنگان

دهها طراح و هنرمند با استفاده از قوطی کنسرو غذا چندین مجسمه ساخته اند. قرار است درآمد حاصل از فروش این مجسمه ها جهت تهیه غذا برای یک میلون و چهارصد هزار گرسنه در شهر نیویورک هزینه شود. سی گروه با استفاده از ۱۲۴ هزار قوطی کنسرو مجسمه ها ساخته اند.

دهها طراح و هنرمند با استفاده از قوطی کنسرو غذا چندین مجسمه ساخته اند. قرار است درآمد حاصل از فروش این مجسمه ها جهت تهیه غذا برای یک میلون و چهارصد هزار گرسنه در شهر نیویورک هزینه شود. سی گروه با استفاده از ۱۲۴ هزار قوطی کنسرو مجسمه ها ساخته اند.

تازه‌ترین ویدیو