تظاهرات در اسپانیا با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد

تظاهرات در اسپانیا با دخالت نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد

تظاهرات در اسپانیا در حمایت از اعتصاب کارگران صنایع فلزی با درگیری نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

تظاهرات در اسپانیا در حمایت از اعتصاب کارگران صنایع فلزی با درگیری نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد.

تظاهرکنندگان در شهرهای پوئرته رئال و همچنین کادیس دست به اعتراض زدند و از درخواست‌های اعتصاب کنندگان حمایت کردند. مذاکرات با اتحادیه‌های کارگری برای پایان دادن به این اعتصاب‌ها تاکنون بدون نتیجه بوده است.

تازه‌ترین ویدیو