سبزهای جوان آلمان برای آینده‌شان مبارزه می کنند

سبزهای جوان آلمان برای آینده‌شان مبارزه می کنند

دیوید شیپک: «من شخصا از زندگی در ۲۰ تا ۴۰ سال آینده می ترسم که به دلیل بحران های اکولوژیک و تغییرات اقلیمی دیگر آزاد نباشم و دیگر قادر به زندگی در این اکوسیستم نباشم. بنابراین یک سیاست سبز، سیاستی آینده نگر،‌آزادی ما را به جای به خطر انداختن، محافظت می کند.»

تازه‌ترین ویدیو