جشنهای آغاز سال نوی میلادی در پایتخت های اروپایی

ویدیوها. جشنهای آغاز سال نوی میلادی در پایتخت های اروپایی

مراسم آغاز سال نوی میلادی در اروپا برگزار شد. خیابان شانزه لیزه پاریس محل برگزاری مراسم سنتی آغاز سال نو یکی از شلوغترین اماکن اروپا بود. میدان ترافلگار لندن هم میزبان هزاران نفر از پایتخت نشینان انگلستان و گردشگران خارجی بود. مادرید و برلین هم دیگر پایتخت های اروپایی بودند که مراسم آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی را گرامی داشتند. 

مراسم آغاز سال نوی میلادی در اروپا برگزار شد. خیابان شانزه لیزه پاریس محل برگزاری مراسم سنتی آغاز سال نو یکی از شلوغترین اماکن اروپا بود. میدان ترافلگار لندن هم میزبان هزاران نفر از پایتخت نشینان انگلستان و گردشگران خارجی بود. مادرید و برلین هم دیگر پایتخت های اروپایی بودند که مراسم آغاز سال ۲۰۱۸ میلادی را گرامی داشتند. 

تازه‌ترین ویدیو