رژه رینبو در توکیو

رژه رینبو در توکیو

هزاران هوادار دیگرباشان جنسی در توکیو روز یکشنبه در رژه رینبو شرکت کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی تعداد حاضرین را ۷۰ هزار تن برآورد کرده اند.

هزاران هوادار دیگرباشان جنسی در توکیو روز یکشنبه در رژه رینبو شرکت کردند. سازمان دهندگان این راهپیمایی تعداد حاضرین را ۷۰ هزار تن برآورد کرده اند.

{{{in case you want to watch the video: http://hu.euronews.com/nocomment/2016/05/09/szivarvany-tokio-folott/}}}

تازه‌ترین ویدیو