مبارزه با ویروس زیکا در آمریکای جنوبی

مبارزه با ویروس زیکا در آمریکای جنوبی

پاناما، اوروگوئه، پرو و هندوراس برای جلوگیری از گسترش ویروس زیکا از طریق پشه ناقل آن تلاش می کنند.

پاناما، اوروگوئه، پرو و هندوراس برای جلوگیری از گسترش ویروس زیکا از طریق پشه ناقل آن تلاش می کنند.

تازه‌ترین ویدیو