بدون برنامه قبلی، بدون استدلال، بدون جانبداری، بدون شرح. بدون هیچگونه توضیح اضافی فقط در جریان ماجرا قرار بگیرید.

Mahmoud Illean

این اولین بار در زمان حکومت دولت جدید دست‌راستی اسرائیل بود که این راهپیمایی برگزار می‌شد تا به گفتۀ شرکت کنندگانش «عشق را در هر شکل آن» جشن بگیرند.

خیابان‌های شهر در این روز مملو از نیروهای امنیتی و پلیس بود؛ چراکه این راهپیمایی در حالی برگزار می‌شد که با تعمین شکاف سیاسی در این کشور، برخی همچنان در تکاپو برای حفظ ارزش‌های لیبرال اسرائیل هستند و برخی نیز گرایش بیشتر جامعه به سمت دیدگاههای محافظه‌کارتر و مذهبی‌تر را ترجیح می‌دهند.

مطالب بیشتر از بدون شرح