2021-09-04

تصاویری از تخلیه پناهجویان افغان و آفریقایی از چادرهایشان در پاریس
Now playing Next
ساختمان پنتاگون
Now playing Next