2017-02-07

یوهانیس: قوانین باید به نفع رومانی وضع شود نه گروهی از سیاستمداران
در حال نمایش بعدی
آگهی
ادامۀ اعتراضها علیه پلیس فرانسه برای سومین روز متوالی در اولنی- سوبوآ
در حال نمایش بعدی