آغاز جشنواره سالانه برف در ژاپن

ویدیوها. آغاز جشنواره سالانه برف در ژاپن

جشنواره سالانه برف در شهر «ساپارو» در ژاپن آغاز شد. در این جشنواره آثار و مجسمه هایی از جنس یخ به نمایش گذاشته می شود. یکی از آثار مطرح امسال مدل طاق نصرت با ارتفاع بیش از ۱۷ متر و عرض ۲۴ متر است. نمونه اصلی طاق نصرت در شهر پاریس قرار دارد و به دستور ناپلئون بناپارت ساخته شده است.

جشنواره سالانه برف در شهر «ساپارو» در ژاپن آغاز شد. در این جشنواره آثار و مجسمه هایی از جنس یخ به نمایش گذاشته می شود. یکی از آثار مطرح امسال مدل طاق نصرت با ارتفاع بیش از ۱۷ متر و عرض ۲۴ متر است. نمونه اصلی طاق نصرت در شهر پاریس قرار دارد و به دستور ناپلئون بناپارت ساخته شده است.

تازه‌ترین ویدیو