2016-12-13

سوگند آنتونیو گوترش دبیرکل جدید سازمان ملل متحد
در حال نمایش بعدی
تاثیر مستقیم مقررات جدید بانکی در اروپا بر اقتصاد قاره سبز
در حال نمایش بعدی
آگهی
همزمان با تغییر اسکناس یکصد بولیواری مرز ونزوئلا با کلمبیا بسته شد
در حال نمایش بعدی