ماهیگیران در جدال با یک نیزه ماهی غول پیکر

ماهیگیران در جدال با یک نیزه ماهی غول پیکر

سه صیاد در اولین روز سال نوی میلادی در آبهای بندر استفانز در استرالیا در تلاش برای صید یک نیزه ماهی غول پیکر. یکی از آنها که سعی داشت این ماهی بزرگ را از آب بیرون بکشد چیزی نمانده بود بر اثر برخورد با آن، به دریا پرتاب شود.

سه صیاد در اولین روز سال نوی میلادی در آبهای بندر استفانز در استرالیا در تلاش برای صید یک نیزه ماهی غول پیکر. یکی از آنها که سعی داشت این ماهی بزرگ را از آب بیرون بکشد چیزی نمانده بود بر اثر برخورد با آن، به دریا پرتاب شود.

تازه‌ترین ویدیو