Moors Christians festival

تصاویری از بازسازی نبردهای مسیحیان با مورها

صدها نفر در آلکوی اسپانیا با برگزاری جشنواره‌ای، نبردهای مسیحیان با مورها در طول دوره رِکُونکیستا را برای بازپس‌گیری اندلس بازسازی کردند.

صدها نفر در آلکوی اسپانیا با برگزاری جشنواره‌ای، نبردهای مسیحیان با مورها در طول دوره رِکُونکیستا را برای بازپس‌گیری اندلس بازسازی کردند.

مورها یا همان مسلمانان شمال آفریقا که در قرن هشتم به اندلس راه یافتند در نیمه جنوبی اسپانیای کنونی برای قرن‌ها سکنی گزیدند. مسیحیان این منطقه طی نبردهای متوالی تلاش کردند تا مورها را از اندلس رانده و کشور یک پارچه مسیحی خود را داشته باشند.

این جشنواره پس از دو سال وقفه به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا اجرا شد.

تازه‌ترین ویدیو