ارائه هوشمند خدمات پیش از تقاضای مشتری؛ آرمان دولت دیجیتال در امارات

ارائه هوشمند خدمات پیش از تقاضای مشتری؛ آرمان دولت دیجیتال در امارات

با همکاری

«توسعه استفاده از فناوری نباید چندان به چشم بیاید بلکه فقط باید بهبود روزافزون خدمات دولتی احساس شود.»

تازه‌ترین ویدیو