تصاویری از بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم در پاناما

تصاویری از بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم در پاناما

در سواحل پونتا چامه اقیانوس آرام در پاناما فصل بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم‌هایشان آغاز شده است.

در سواحل پونتا چامه اقیانوس آرام در پاناما فصل بیرون آمدن لاک‌پشت‌ها از تخم‌هایشان آغاز شده است.

در این فصل جوجه لاک‌پشت‌ها از تخم بیرون می‌آیند تا زندگی خود را شروع کنند. سوفیای ۱۶ ساله به صورت داوطلبانه به این جوجه لاک‌پشت‌ها کمک می‌کند تا از تخم خارج شوند و در ادامه آنها را به اقیانوس می‌رساند.

تازه‌ترین ویدیو