تصاویری از شیلی؛ تظاهرات همزمان با آغاز اصلاح قانون اساسی

ویدیوها. تصاویری از شیلی؛ تظاهرات همزمان با آغاز اصلاح قانون اساسی

هزاران تظاهرکننده با حضور در میدان ایتالیا در پایتخت شیلی خواهان یک قانون اساسی عادلانه و منصفانه شدند.

هزاران تظاهرکننده با حضور در میدان ایتالیا در پایتخت شیلی خواهان یک قانون اساسی عادلانه و منصفانه شدند.

شیلی روز یکشنبه ۱۵۵ عضو کمیتهٔ بازنویسی و اصلاح قانون اساسی را تعیین کرد که نیمی از آنان را زنان تشکیل می‌دهند و بومیان این کشور نیز در آن ۱۷ نماینده دارند.

تظاهرکنندگان حاضر در محل، هنگام آغاز جلسه معارفهٔ اعضای کمیته، شعارهایی علیه نابرابری سر دادند. تظاهرات آزادی‌خواهانهٔ سال ۲۰۱۹ در همین مکان سبب شد سرانجام هیئتی برای بازنویسی قانون اساسی شیلی فراهم شود، قانونی که از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه باقی مانده است.

تازه‌ترین ویدیو