اسپانیا نیمی از ۸ هزار مهاجر مراکشی را یک روز پس از ورودشان به خانه بازگرداند

ویدیوها. اسپانیا نیمی از ۸ هزار مهاجر مراکشی را یک روز پس از ورودشان به خانه بازگرداند

ورود برق‌آسای هزاران پناهجو از مراکش به سئوتا در اسپانیا، با وجود مداخله ارتش، این برون بوم مادرید را با خطر پر شدن از جمعیت مواجه کرد. 

ورود برق‌آسای هزاران پناهجو از مراکش به سئوتا در اسپانیا، با وجود مداخله ارتش، این برون بوم مادرید را با خطر پر شدن از جمعیت مواجه کرد. 

ارتش نزدیک به ۴هزار نفر از ۸هزار مهاجری را که روز دوشنبه از دریا به این منطقه آمدند به مراکش بازگرداند.

ورود ناگهانی و غیرمنتظره هزاران مهاجر به این سرزمین تحت حاکمیت دولت اروپایی اسپانیا در شمال آفریقا، سئوتا را که ۸۵هزار نفر جمعیت دارد با بحران انسانی مواجه کرد.

سئوتا به همراه ملیا، تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا به شمار می‌روند و همواره معبر ورود پناهجویان به اروپا هستندو با این حال موج ورود پناهجویان در روز دوشنبه بی‌سابقه به نظر می‌رسید.

تازه‌ترین ویدیو