موج شادی در سانتیاگو پس از رای اکثریت به تغییر قانون اساسی شیلی
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

موج شادی در سانتیاگو پس از رای اکثریت به تغییر قانون اساسی شیلی

بسیاری از ساکنان سانتیاگو، پایتخت شیلی روز یکشنبه رای موافق اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی این کشور به تغییر قانون اساسی را جشن گرفتند. قانون اساسی کنونی شیلی از دوران حکومت آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی به جای مانده است. وظیفه تدوین قانون اساسی جدید برعهده «مجمع موسسان» خواهد بود که به طور مساوی از شهروندان زن و مرد تشکیل می شود. بازنگری در قانون اساسی شیلی یکی از خواسته های اصلی معترضانی بود که از یک سال پیش در این کشور تظاهرات می کردند. شیلی امروزه در آمریکای جنوبی یکی ازکشورها با بیشترین میزان نابرابری اجتماعی است.

بسیاری از ساکنان سانتیاگو، پایتخت شیلی روز یکشنبه رای موافق اکثریت قاطع شرکت کنندگان در همه پرسی این کشور به تغییر قانون اساسی را جشن گرفتند. قانون اساسی کنونی شیلی از دوران حکومت آگوستو پینوشه، دیکتاتور سابق شیلی به جای مانده است. وظیفه تدوین قانون اساسی جدید برعهده «مجمع موسسان» خواهد بود که به طور مساوی از شهروندان زن و مرد تشکیل می شود. بازنگری در قانون اساسی شیلی یکی از خواسته های اصلی معترضانی بود که از یک سال پیش در این کشور تظاهرات می کردند. شیلی امروزه در آمریکای جنوبی یکی ازکشورها با بیشترین میزان نابرابری اجتماعی است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست