ویدئو؛ موسیقی سنتی آذربایجان در پناهگاه ترتر در بحبوحه جنگ قره‌باغ

ویدئو؛ موسیقی سنتی آذربایجان در پناهگاه ترتر در بحبوحه جنگ قره‌باغ

جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ در خطوط مقدم جبهه‌ها برغم دو آتش‌بسی که اعلام و دقایقی بعد شکسته شد، ادامه دارد. همزمان و هرچند برخی شهرها نیز هدف گرفته شده‌اند اما ظاهرا زندگی عادی شهروندان در هر دو پایتخت باکو و ایروان و شهرهای دور از خطوط اصلی جنگ از جریان نایستاده است. در این ویدئو تعدادی از شهروندان جمهوری آذربایجان در پناهگاهی در شهر ترتر، موسیقی سنتی خود را می‌نوازند و می‌شنوند و چای می‌نوشند. باکو می‌گوید نظامیان ارمنستان شهرهای آذربایجان از جمله گنجه و ترتر را هدف گرفته‌اند، ادعایی که ایروان نیز تکرار و نظامیان آذربایجان را به حمله به مناطق شهری و مسکونی از جمله استپاناکرت (خان‌کندی) مرکز قره‌باغ (آرتساخ) متهم می‌کند.

جنگ ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه قره‌باغ در خطوط مقدم جبهه‌ها برغم دو آتش‌بسی که اعلام و دقایقی بعد شکسته شد، ادامه دارد. همزمان و هرچند برخی شهرها نیز هدف گرفته شده‌اند اما ظاهرا زندگی عادی شهروندان در هر دو پایتخت باکو و ایروان و شهرهای دور از خطوط اصلی جنگ از جریان نایستاده است. در این ویدئو تعدادی از شهروندان جمهوری آذربایجان در پناهگاهی در شهر ترتر، موسیقی سنتی خود را می‌نوازند و می‌شنوند و چای می‌نوشند. باکو می‌گوید نظامیان ارمنستان شهرهای آذربایجان از جمله گنجه و ترتر را هدف گرفته‌اند، ادعایی که ایروان نیز تکرار و نظامیان آذربایجان را به حمله به مناطق شهری و مسکونی از جمله استپاناکرت (خان‌کندی) مرکز قره‌باغ (آرتساخ) متهم می‌کند.

تازه‌ترین ویدیو