موزه مجازی از آثار هنر زیرزمینی کمونیسم در مجارستان

ویدیوها. موزه مجازی از آثار هنر زیرزمینی کمونیسم در مجارستان

با همکاری The European Commission

برای نگهداری و محافظت از اسناد تاریخی‌ای که از مقاومت فرهنگی در مقابل رژیم‌های سابق کمونیست در اروپای مرکزی و شرقی باقی مانده چه می‌توان کرد؟

تازه‌ترین ویدیو