More about this topic

آگهی
افغانستان و نیجریه در واکنش به سخنان دیوید کامرون، بریتانیا را در فساد مالی کشورشان شریک دانستند
در حال نمایش بعدی