More about this topic

آگهی
اتحادیه اروپا در صدد وضع مقررات برای استفاده ازهواپیماهای بدون سرنشین
در حال نمایش بعدی