افغانستان

موضوعات داغ روز

More about this topic

 انتخابات افغانستان؛ پایان رای گیری و شمارش بیش از هشتاد درصد آرا
در حال نمایش بعدی
آگهی
پیش‌بینی مردم درباره انتخابات افغانستان: با همه ناامیدی به پارلمان آینده امیدواریم
در حال نمایش بعدی
رهبرزادگان جوان در کارزار انتخاباتی؛ تغییر نسلی یا تداوم سنت سیاسی گذشته افغانستان؟
در حال نمایش بعدی
انتخابات پارلمانی افغانستان؛ رقابت ۴۱۷ زن برای ورود به خانۀ قانون
در حال نمایش بعدی