برگزاری دادگاه یکی از پرستاران آلمان نازی به اتهام کشتار یهودیان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
برگزاری دادگاه یکی از پرستاران آلمان نازی به اتهام کشتار یهودیان

چهارمین دادگاه پرستار ۹۵ ساله آلمانی به اتهام همکاری در کشتار یهودیان در اردوگاه های آلمان نازی، برگزار شد.

سه دادگاه پیشین وی بدلیل وضعیت وخیم سلامتی آقای زافکه به تعویق افتاده بود.

به گفته دادستان این پرستار آلمانی پس از تزریق، قربانیان را به اتاقهای گاز هدایت می کرد. در دوران حکومت هیتلر میلیونها تن از یهودیان، جیپسیها و همجنس گرایان در بزرگترین نسل کشی تاریخ، قربانی ایدئولوژی نازیسم شدند.