دیوان عالی برزیل رئیس کنگره را از مقامش خلع کرد

دیوان عالی برزیل رئیس کنگره را از مقامش خلع کرد
نگارش از Euronews

رییس کنگره برزیل از مقامش خلع شد. ادواردو کونیا، سخنگوی کنگره و مهمترین رقیب سیاسی دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل است و گفته می شود که عامل اصلی

رییس کنگره برزیل از مقامش خلع شد.

ادواردو کونیا، سخنگوی کنگره و مهمترین رقیب سیاسی دیلما روسف رئیس جمهوری برزیل است و گفته می شود که عامل اصلی افشاگریها درباره فساد دولتی و تصویب طرح استیضاح رئیس جمهوری برزیل در مجلس نمایندگان بوده است.

یکی از قاضیان دیوان عالی برزیل به اتهام سوء استفاده از مقام و موقعیت سیاسی کونیا را از مقامش خلع کرد تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.

ادواردو کونیا در صورت تصویب استیضاح روسف در سنا و برکناری او از قدرت بخت اصلی جانشینی خانم روسف است البته اتهامات رسوایی مالی متوجه او نیز هست.

سنای برزیل یازدهم ماه مه درباره استیضاح دیلما روسف رای گیری خواهد کرد و در صورت تایید سنا به استیضاح او، رییس جمهوری برزیل برای شش ماه از مقامش برکنار شده تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و دادگاهی شود.

مطالب مرتبط