افت محسوس نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۱۵

افت محسوس نرخ بیکاری در اسپانیا در سال ۲۰۱۵
نگارش از Euronews

داده های موسسه ملی آمار اسپانیا نشان می دهد میانگین نرخ بیکاری در این کشور در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲۰.۹ درصد جمعیت فعال آن رسیده که پایین ترین نرخ از سال

داده های موسسه ملی آمار اسپانیا نشان می دهد میانگین نرخ بیکاری در این کشور در سال ۲۰۱۵ به رقم ۲۰.۹ درصد جمعیت فعال آن رسیده که پایین ترین نرخ از سال ۲۰۱۱ محسوب می شود. اسپانیا توانست پس از پشت سر گذاشتن رکود اقتصادی، نرخ بیکاری خود را از ۲۷ درصد جمعیت فعال در سال ۲۰۱۳ به این رقم در سال گذشته برساند.

اما علیرغم این آمار مثبت، هنوز اسپانیا صاحب یکی از بالاترین نرخهای بیکاری در حوزه پولی یوروست.

از نقطه نظر اشتغالزایی نیز اقتصاد اسپانیا در این زمان بیش از ۵۲۵ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

مطالب مرتبط