درگیری در پارلمان نپال در ارتباط با قانون اساسی جدید

درگیری در پارلمان نپال در ارتباط با قانون اساسی جدید

صبح سه شنبه ۲۰ ژانویه، که بعنوان آخرین مهلت برای تکمیل قانون اساسی جدید نپال معین شده بود، به درگیری میان نمایندگان مجلس موسسان انجامید. قانونگذاران مخالف در اطراف محل نشستن هیات رئیسه تجمع کردند در حالی که سوباش نیمبانگ رئیس مجلسه موسسان بر صندلی خود تکیه داده بود. با هجوم مخالفان به سمت جایگاه رئیس مجلس، نیروهای امنیتی با مسدود کردن دسترسی به محل نشست هیات رئیسه، مانع آنها شدند.

صبح سه شنبه ۲۰ ژانویه، که بعنوان آخرین مهلت برای تکمیل قانون اساسی جدید نپال معین شده بود، به درگیری میان نمایندگان مجلس موسسان انجامید.
قانونگذاران مخالف در اطراف محل نشستن هیات رئیسه تجمع کردند در حالی که سوباش نیمبانگ رئیس مجلسه موسسان بر صندلی خود تکیه داده بود. با هجوم مخالفان به سمت جایگاه رئیس مجلس، نیروهای امنیتی با مسدود کردن دسترسی به محل نشست هیات رئیسه، مانع آنها شدند.

تازه‌ترین ویدیو