تاثیر بحران اقتصادی بر اقامتگاه های تفریحی اروپا

تاثیر بحران اقتصادی بر اقامتگاه های تفریحی اروپا
نگارش از Euronews

با آغاز فصل مرخصی و سفر در اروپا، شرکت بزرگ فرانسوی اقامتگاه های تفریحی “مد” خود را تحت فشار احساس می کند.
 
طی چهار هفته گذشته میزان سفارش جا نزد این شرکت 2.7 درصد کاهش یافت و حتی افزایش رزرو برای مراکز تفریحی آسیایی و آمریکایی نتوانست آن را جبران کند.
 
شاخص های سفارش جا برای استراحتگاه ها و مراکز تفریحی نزد این شرکت صبح پنجشنبه در پاریس با چهار درصد افت روبرو شد و وعده افزایش سود سهام در سال جاری به شعبه های این شرکت، در ازای حفظ سطح سفارش ها، توانست اندکی بهبود را موجب شود.
 
با این حال، عملکرد این شرکت متخصص ارائه خدمات تفریحی چندان هم بد نبوده است. ترازنامه مالی شش ماهه از نوامبر گذشته تا آوریل امسال این شرکت 17 میلیون یورو است که نسبت به سال قبل 72 درصد افزایش را نشان می دهد. اما با تشدید بحران اقتصادی اروپا سود شرکت “مد“ به میزان 9 درصد فروش آن کاهش یافت. 
 
این واقعیت نشان می دهد که بیش از 70 درصد درآمد شرکت های ارائه کننده خدمات تفریحی در اروپا متکی به خود اروپاست که اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی به آن ضربه جدی زده است. شرکت “مد” نیز اکنون توجه خود را بر کشورهای دارای رشد نیرومند اقتصادی مانند چین متمرکز کرده است.  

مطالب مرتبط