احیای هنرها و سنن دیرین در قطر؛ از سدوبافی تا شمشیرگری

احیای هنرها و سنن دیرین در قطر؛ از سدوبافی تا شمشیرگری

با همکاری

«سدو پارچهٔ زیبایی است که می‌توان به آن جانی دوباره داد و در زندگی امروزی از آن استفاده کرد»

تازه‌ترین ویدیو