سیسلیا بارتولی، ستارهٔ اپرا: اشتیاق راز هر کار است

ویدیوها. سیسلیا بارتولی، ستارهٔ اپرا: اشتیاق راز هر کار است

سیسیلیا که شیفتهٔ موسیقی گذشته است تاکنون شاهکارهایی از آهنگسازان فراموش‌شده را کشف و اجرا کرده است.

تازه‌ترین ویدیو