تلفیق عناصر آفریقایی و هنر مدرن غربی در آثار نقاش آنگولایی

تلفیق عناصر آفریقایی و هنر مدرن غربی در آثار نقاش آنگولایی

با همکاری

«کار او نوعی هنر التقاطی با صداقت روشنفکرانهٔ بسیار است، که البته رگه‌های اومانیستی هم در آن دیده می‌شود. هنر او در دنیا خواهان دارد، یعنی در جاهایی نظیر کرهٔ جنوبی، پاریس، برزیل و پرتغال.»

تازه‌ترین ویدیو